konkurs

Regulamin konkursu „Moja rodzina…”

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Wspierania Rozwoju „Bliżej” na profilu społecznościowym Facebook, zwany dalej “Organizatorem”.
1.2 Konkurs rozpocznie się w dniu 22 maja 2017 roku i trwać będzie do dnia 04 czerwca 2017 roku.

2. Zasady konkursu:
2.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2.2 Konkurs organizowany jest dla fanów na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook.
2.3 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 1 pracę przedstawiającą hasło „Moja rodzina…” na adres zuzanna@osrodek-blizej.pl
oraz udostępnić post konkursowy na swojej tablicy. Pracą może być zdjęcie, praca plastyczna, odpowiedź pisemna (wiersz, opowiadanie, wypowiedź). W zgłoszeniu należy koniecznie podać swój adres oraz wiek posiadanych dzieci.
2.4 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca czerwca 2016 na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na Facebooku.

2.5 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że jest on autorem tej pracy i posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niej, a w przypadku gdy uczestnik zgłosi zdjęcie, a nie jest jego autorem – że uzyskał zgodę autora zdjęcia na jego zgłoszenie do konkursu i publikację na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook na cele konkursu, a także bezterminowo w celach promocyjnych,

b) oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatną publikację zgłoszonej pracy w czasie trwania konkursu na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook, a także bezterminowo w celach promocyjnych,

c) w przypadku przesłania zdjęcia: oświadczenia, iż wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka lub dzieci przedstawionych na zdjęciu w przypadku, gdy Uczestnik jest rodzicem dziecka lub dzieci, w czasie trwania konkursu na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook, a także bezterminowo w celach promocyjnych, a w przypadku, gdy zgłoszone zdjęcie przedstawia także inne osoby – oświadczenia, iż uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na publikacje ich wizerunku w czasie trwania konkursu na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook, a także bezterminowo w celach promocyjnych,

d) w przypadku wygranej – zgody na osobisty odbiór nagrody od Organizatora lub na ewentualne pokrycie kosztów wysyłki nagrody (w sytuacji, gdyby nagroda była u Organizatora).

3. Nagrody
3.1 Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Ośrodka Wspierania Rozwoju „Bliżej”.
3.2 Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą jego przedstawiciele. Pod uwagę będą brane pomysłowość, oryginalność nadesłanych prac.
3.3 Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3.4 O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony w terminie do 4 dni od momentu
rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązkiem Laureata w terminie 7 dni od wysłania maila jest: kontakt mailowy lub telefoniczny celem ustalenia sposobu przekazania nagrody i przekazania swojego adresu Organizatorowi, w przypadku nie przekazania w terminie 7 dni – nagroda przepada.
3.5 Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w terminie 14 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu.
3.6 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje Uczestnikom ekwiwalent pieniężny.

4. Dane osobowe
4.1 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanej Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 05 czerwca 2016r.
5.3 Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo do ustalenia czynności konkursowych.
5.4 Wszelkie reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w ciągu 60 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.
5.5 Organizator rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

Regulamin konkursu „Jestem rodzicem, jestem sobą”

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Wspierania Rozwoju „Bliżej” na profilu społecznościowym Facebook, zwany dalej “Organizatorem”.
1.2 Konkurs rozpocznie się w dniu 05 października 2016 roku i trwać będzie do dnia 19 października 2016 roku.

2. Zasady konkursu:
2.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2.2 Konkurs organizowany jest dla fanów na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook.
2.3 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 1 pracę przedstawiającą hasło „Jestem rodzicem, jestem sobą” wraz z danymi takimi jak: miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz wiek dziecka/dzieci na adres zuzanna@osrodek-blizej.pl
oraz udostępnić post konkursowy na swojej tablicy. Pracą może być zdjęcie, praca plastyczna, odpowiedź pisemna (wiersz, opowiadanie, wypowiedź).
2.4 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca października 2016 na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na Facebooku

2.5 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń:

a) oświadczenia, że jest on autorem tej pracy i posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niej, a w przypadku gdy uczestnik zgłosi zdjęcie, a nie jest jego autorem – że uzyskał zgodę autora zdjęcia na jego zgłoszenie do konkursu i publikację na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook na cele konkursu, a także bezterminowo w celach promocyjnych,

b) oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatną publikację zgłoszonej pracy w czasie trwania konkursu na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook, a także bezterminowo w celach promocyjnych,

c) w przypadku przesłania zdjęcia: oświadczenia, iż wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka lub dzieci przedstawionych na zdjęciu w przypadku, gdy Uczestnik jest rodzicem dziecka lub dzieci, w czasie trwania konkursu na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook, a także bezterminowo w celach promocyjnych, a w przypadku, gdy zgłoszone zdjęcie przedstawia także inne osoby – oświadczenia, iż uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na publikacje ich wizerunku w czasie trwania konkursu na profilu „Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej” na portalu społecznościowym Facebook, a także bezterminowo w celach promocyjnych

3. Nagrody
3.1 Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe – gadżety ufundowane przez Partnerów Ośrodka Wspierania Rozwoju „Bliżej”.
3.2 Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą jego przedstawiciele. Pod uwagę będą brane pomysłowość, oryginalność nadesłanych prac.
3.3 Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3.4 O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony w terminie do 4 dni od momentu
rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązkiem Laureata jest przekazanie swojego adresu Organizatorowi drogą mailową w terminie 7 dni od wysłania maila, w przypadku nie przekazania w terminie 7 dni – nagroda przepada.
3.5 Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w terminie 30 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu.
3.6 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje Uczestnikom ekwiwalent pieniężny.

4. Dane osobowe
4.1 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanej Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 05 października 2016r.
5.3 Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo do ustalenia czynności konkursowych.
5.4 Wszelkie reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w ciągu 60 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.
5.5 Organizator rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.